PTT น้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ 4T Challenger SEMI-SYNTHETIC 10W-40 1

PTT น้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ 4T Challenger SEMI-SYNTHETIC 10W-40 1

PTT น้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ 4T Challenger SEMI-SYNTHETIC 10W-40 1
ลิตร

  • ทนต่อความร้อน
  • ป้องกันการเกิดสนิม
  • ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์
  • Leave a Reply